+420 325 517 961

GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Základní informace

Správce osobních údajů:

Příspěvková organizace Technické služby města Nymburka, se sídlem ul. V Zahrádkách 1536/8, 288 02 Nymburk, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl 1571, vložka Pr (dále jen „Správce“ nebo „TSMN“).

Pověřenec pro ochranu osobních údajů:

Správce jmenoval pověřencem pro ochranu osobních údajů Mgr. Petra Černohouse, Městský úřad Nymburk, Náměstí Přemyslovců 163, 288 02 Nymburk, tel. 727 983 547 + 325 501 309, email: poverenec@meu-nbk.cz.

Správce tímto seznamuje své klienty se zásadami zpracování jejich osobních údajů:

  1. Správce zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána a dále právními předpisy vnitrostátními.
  2. Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy/objednávky/převzetí odpadů mezi Vámi a TSMN. Jedná se u fyzických osob: jméno, příjmení, adresa, u právnických nebo podnikajících osob: název společnosti/jméno a příjmení podnikající osoby, IČ/DIČ, adresa sídla/podnikání a jméno odpovědného zástupce společnosti.
  3. Z důvodu realizace oprávněného zájmu, jakož i plnění smluvní povinnosti, Správce vede evidenci v budově sídla a jeho provozech (separační dvůr, zahrada, hřbitovní správa).
  4. Z důvodu oprávněného zájmu, k zajištění požární bezpečnosti a ochrany majetku, Správce umístil do areálu kamerový systém.
  5. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu po celou dobu jeho trvání a v rámci účetní agendy (faktury, výkaznictví apod.) po stanovenou zákonnou archivační dobu. Jakmile pomine účel zpracování či Správce již nebude disponovat žádným právním důvodem pro zpracování osobních údajů, Správce osobní údaje vymaže.
  6. Osobní údaje Subjektu údajů jsou zpracovávány pracovníky TSMN a externím poskytovatelem účetních služeb.
  7. Subjekt údajů má právo od Správce získat potvrzení, zda jsou nebo nejsou osobní údaje zpracovávány, má právo na přístup k osobním údajům, nárok na jejich opravu a na vymazání, pokud již nejsou potřebné pro účel zpracování.
  8. Subjekt údajů má právo vznést námitku u pověřence pro ochranu osobních údajů Správce.
  9. Správce tímto prohlašuje, že nakládání s osobními údaji probíhá v souladu s platnými právními předpisy. Osobní data subjektů údajů jsou ze strany Správce zabezpečena prostřednictvím nastavených technických a organizačních opatření.
  10. Veškeré osobní údaje v elektronické formě jsou uloženy v databázích a systémech, k nimž mají přístup pouze oprávněné osoby, které potřebují s osobními údaji bezprostředně nakládat pro účely uvedené v těchto pravidlech, a to pouze v nezbytném rozsahu. Přístup k těmto osobním údajům je chráněn hesly a zálohování je šifrováno.
Tato pravidla jsou účinná od 25.5.2018.
Zpracoval a schválil: Ing. Martin Netolický, ředitel TSMN
Technické služby Nymburk © 2019 - 2024