+420 325 517 961

Informace o odpadech

Jak nakládat s odpadem

 1. Odpadové nádoby nenechávejte soustavně na veřejné komunikaci. Přistavte je pouze v den svozu, popř. den před svozovým dnem na dobře viditelném místě.
 2. Odpadové nádoby přistavte na okraji komunikace dostupné pro svozové vozidlo. Nádoba která nebude přistavena v místě dostupném pro komunální techniku nebude vyvezena.
 3. Odpadové nádoby zaevidujte na městském úřadu a označte evidenční svozovou známkou. Neoznačené nádoby nebudou vyvezeny.
 4. Do odpadových nádob na komunální odpad neukládejte složky, které do komunálního odpadu nepatří (stavební odpad, kamenivo, beton, vytříditelné složky - papír, plast, bioodpad, nebezpečný odpad – barvy, chemikálie, elektronika…).
 5. Odpad ukládejte pouze do odpadových nádob k tomu určených. Odpad uložený volně na komunikaci, popř v pytlích nebude odvezen. Ukládání odpadu mimo nádoby lze považovat za zakládání černé skládky což může být v souladu s platnou legislativou sankcionováno.
 6. K likvidaci velkoobjemového odpadu využívejte výhradně služeb sběrného dvora, popřípadě přistavených kontejnerů na velkoobjemový odpad k tomu určených. Ukládání vyřazeného nábytku, sportovního vybavení atd. do prostor kontejnerových boxů, nebo přímo na ulici je rovněž považováno za zakládání černé skládky.
 7. Do nádob na vytříditelné složky ukládejte pouze odpad k tomu určený, neznečištěný jiným odpadem. (papír – modré kontejnery, plast -žluté kontejnery, sklo – zelené, kovy – šedé, bioodpad – hnědé, oleje a tuky – zelené označené nápisem oleje a tuky) Ukládání odpadu který do nádob nepatří, znehodnotí snažení vašich sousedů.
 8. Do nádob na bioodpad neukládejte odpad v obalech (igelitovým obalem odpad znehodnotíte). Do uvedených nádob lze ukládat zeminu z květináčů, nikoliv z výkopových prací. Do nádob neukládejte kamení, či jiný nevhodný odpad.
 9. Do nádob na jedlé oleje a tuky ukládejte odpad v plastovém obalu (nejlépe PET lahve) ukládání ve skleněných nádobách či dokonce volné vlévání komplikuje jeho následnou likvidaci. Uvedené nádoby slouží výhradně k ekologické likvidaci jedlých tuků z kuchyně. K ukládání použitého motorového oleje využijte míst k tomu určených (např. Sběrný dvůr).
 10. Řidiče prosíme o ohleduplnost při parkování vozidel na ulici. Nevhodně zaparkované vozidlo znemožní svoz odpadu vám i vašim sousedům.

Popelnice a kontejnery na tříděný odpad

Co do nádob…
…PATŘÍ:…NEPATŘÍ:
 • noviny
 • časopisy
 • katalogy, telefonní seznamy
 • neznečištěné papírové sáčky
 • papírová lepenka, karton
 • kancelářský papír
 • knihy, sešity, letáky
 • čistý obalový papír

PAPÍR

modrá popelnice

 • uhlový papír (kopírák)
 • voskovaný papír
 • papír znečištěný potravinami
 • obvazy, vložky, pleny
 • pergamen
 • pauzovací papír
 • dehtový papír
 • sklo, plasty, textil, bioodpad
 • zbytkový komunální odpad
 • plastové obaly
 • sáčky, fólie, nákupní tašky
 • vymyté kelímky od jogurtů a dalších potravin
 • PET lahve od nápojů
 • pěnový polystyren
 • nápojový karton (TetraPak)

PLASTY

žlutá popelnice

 • sklo, papír, kovy, textil
 • linolea a výrobky z PVC
 • molitan, guma, kabely
 • plastové obaly znečištěné chemickými látkami atd.
 • zbytkový komunální odpad
 • posekaná tráva
 • spadané ovoce
 • řezanka a větvičky z ořezů keřů
 • plevele
 • pokojové rostliny, květiny
 • zemina z květin (bez květináčů)
 • listí
 • odpady z ovoce a zeleniny (slupky z brambor, mrkve, jablek atd.)
 • skořápky z vajec
 • slupky z citrusových plodů
 • sedliny kávy a čaje, čajové sáčky
 • seno, sláma, štěpka, hobliny, piliny

BIOODPAD

hnědá popelnice

 • živočišné zbytky (maso, kosti, kůže, exkrementy zvířat)
 • podestýlka od drobných domázích zvířat
 • zbytky z kuchyní (maso, omáčky, kosti ryb a zvířat, zbytky mléčných výrobků, oleje)
 • pleny
 • uhelný popel
 • oharky z cigaret
 • zbytkový komunální odpad
  jedná se např. o smetí, popel, pevné kuchyňské odpady, vyřazené drobné předměty a hmoty atp. po vytřídění využitelných, nebezpečných a objemných složek odpadů

SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

černá popelnice

 • nebezpečný odpad
 • bioodpad (tráva, listí, ovoce, zelenina)
 • stavební odpady
 • papír, plasty, sklo, kovy
 • žhavý popel

Pozor! Bude-li vaše popelnice obsahovat odpadové složky, které do ní nepatří, nebude vyvezena!

Kontejnery na velkoobjemový odpad

Do přistavených kontejnerů na objemný odpad…
…PATŘÍ:…NEPATŘÍ:
 • starý nábytek
 • koberce, linolea
 • staré lyže, snowboardy
 • brusle, boty
 • oblečení
 • hračky
 • zrcadla
 • umyvadla, wc mísy
 • žádná složka nebezpečného odpadu (barva, obaly od barev, chemikálie, postřiky)
 • pneumatiky
 • díly z motorových vozidel
 • eternit, ipa, asfaltové lepenky
 • stavební sutě – beton, cihla, omítka
 • kovy
 • složky tříděného odpadu – plasty, papír, sklo
 • elektrospotřebiče – lednice, televize, atd.
 • bioodpad
Technické služby Nymburk © 2019 - 2024